Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe/kontaktowe przetwarzane będą wyłącznie w celu komunikacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w wymianie korespondencji.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, o ile nie zażąda Pani/Pan ich usunięcia.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.